a notebook of a bioinformatician

"All things are difficult before they are easy."-Thomas Fuller

Turkish-English Bioinformatics Dictionary

There is a need for translating bioinformatics terms from English to Turkish and vice versa so I will try to add some translations as much as I can. Here are the translations that are commonly used in the field.

* Accessory: aksesuar
* Accessory gene: aksesuar gen
* Accessory genome: aksesuar genomu
* Adapter: adaptör
* Adenine: adenin
* Advanced: ileri
* Algorithm: algoritma
* Alignment: hizalama
* Allele: alel
* Allelic heterogeneity: alelik heterojenite
* Alzheimer: alzheimer
* Amplicon: amplikon
* Amplicon sequencing: amplikon dizileme
* Amplification: amplifikasyon
* Analysis: analiz
* Analytic: analitik
* Aneuploid: anöploid
* Annotation: anotasyon, atıflandırma
* Anomaly: anomali
* Antibiotic: antibiyotik
* Application: uygulama
* Artificial intelligence: yapay zeka
* Assembly: birleştirme
* Autosomal: otozomal
* Autosome: otozom
* Bacteria: bakteri
* Base: baz
* Base pair: baz çifti
* Big data: büyük veri
* Bioinformatics: biyoenformatik
* Biology: biyoloji
* Burden: yük
* Calling: çağırma
* Cancer: kanser
* Capsule: kapsül
* cDNA: tamamlayıcı DNA
* Cell: hücre
* Centromere: sentromer
* Chloroplast: kloroplast
* Chromatid: kromatid
* Chromatin: kromatin
* Chromosome: kromozom
* Classification: sınıflandırma
* Cluster: küme
* Clustering: kümeleme
* Codon: kodon
* Common: yaygın, ortak
* Comparative genomic hybridization (CGH): karşılaştırmalı genomik hibridizasyon
* Compare: kıyaslamak
* Comparison: kıyaslama
* Complementary: tamamlayıcı
* Complementary DNA (cDNA): tamamlayıcı DNA
* Complex: karmaşık
* Complexity: karmaşıklık
* Computational biology: hesaplamalı biyoloji
* Contig: bitişik
* Copy Number Variations: kopya sayısı farklılıkları
* Core gene: çekirdek gen
* Core genome: çekirdek genom
* Cost: maliyet
* Coverage: kapsama
* CpG island: CpG adacığı
* Create: yaratmak
* Crossover (crossing over): çapraz çiftleşme, krosover
* Current: mevcut, hali hazırda
* Cytosine: sitozin
* Cytogenetics: sitogenetik
* Database: veritabanı
* Dataset: veri kümesi
* Decision: karar
* Decision tree: karar ağacı
* Degradome sequencing: degradom dizileme
* Deletion: delesyon, silinme
* Denaturation: denatürasyon
* De novo: de novo
* Diploid: diploid
* Disease: hastalık
* Diseased: hastalıklı
* Divide and conquer: böl ve fethet
* DNA: DNA
* Dominant: dominant, baskın
* Dose: doz
* Duplication: duplikasyon
* Dynamic programming: dinamik programlama
* Embryo: embriyo
* Enzyme: enzim
* Epigenetic: epigenetik
* Error: hata
* Evolutionary: Evrimsel
* Existing: var olan
* Exome: ekzom
* Exon: ekzon
* Extract: çıkartmak
* Factor: etken, etmen
* Family: aile
* Favorable: istenilen
* Feature: öznitelik
* Filtering: filtreleme
* Frameshift mutation: çerçeve kayması mutasyonu
* Functional cloning: fonksiyonel klonlama
* Gamete: gamet
* Gene: gen
* Gene-by-gene schema: gene gen şeması
* Gene expression: gen ifadesi
* Gene mapping: gen haritalama
* Gene ontology: gen ontolojisi
* Genetic map: genetik harita
* Genetics: genetik
* Genome: genom
* Genomics: genomik
* Genotype: genotip
* Genotyping by sequencing: dizileme ile genotipleme
* Global: global
* Graph: çizge
* Greedy: açgözlü
* Guanine: guanin
* Haploid: haploid
* Haplotype: haplotip
* Health: sağlık
* Healthy: sağlıklı
* Heterozygous: hetorozigot
* High: yüksek
* Histone: histon
* Homologous: homolog
* Homozygous: homozigot
* Human genome project: insan genomu projesi
* Hybridization: melezleme
* Inheritance: kalıtım
* Insertion: insersiyon
* In silico: bilgisayar ortamında
* Intron: intron
* Invertion: inversiyon
* Isolation: izolasyon
* ...
* Karyogram: karyogram
* Karyotype: karyotip
* Kilobase: kilobaz
* Library: kütüphane
* LINE: uzun, serpiştirilmiş nüklear elemanlar
* Lineage: soy
* Linkage disequilibrium: bağlantı dengesizliği
* Liquid: likit
* LncRNA sequencing: uzun kodlanmayan RNA dizileme
* Local: bölgesel
* Location: yer
* Locus: lokus
* Locus heterogeneity: lokus heterojenitesi
* Log: log
* Logging: loglama
* Low: düşük
* Machine learning: makine öğrenmesi
* mapping: haritalama
* Mass spectrometry: kütle spektrometresi
* Medical: medikal
* Membrane: zar
* Merge: birleştirme
* Metabolomics: metabolomik
* Metagenome sequencing: metagenom dizileme
* Metagenomics: metagenomik
* Methylation: metilasyon
* Microarray: mikrodizin, mikroarray
* Microbiology: mikrobiyoloji
* Microsatellite: mikrosatelit
* Missense mutation: yanlış anlamlı mutasyon
* Mitochondrion (plural mitochondria): mitokondri
* Molecular: moleküler
* Monosomy: monozomi
* mRNA: mRNA (mesajcı RNA)
* mRNA sequencing: mRNA dizileme
* mtDNA: mtDNA (mitokondri DNAsı)
* Multilocus sequence typing (MLST): multilokus dizi tiplendirme
* Multiple sequence alignment: çoklu dizi hizalama
* Mutation: mutasyon
* Nongenetic: genetik olmayan
* Nonsense mutation: anlamsız mutasyon
* Normalization: normalizasyon
* Nucleic acid: nükleik asit
* Nucleotide: nükleotid
* Nucleus: çekirdek
* Oligonucleotide: oligonükleotid
* Open reading frame: açık okuma çerçevesi
* Organelle: organel
* Package: paket
* Palindrome: palindrom
* Parallel: paralel
* Pathway: yolak
* Performance: performans
* Phenotype: fenotip
* Phylogenetic: filogenetik
* Physical map: fiziksel harita
* Pipeline: boru hattı
* Plasmid: plazmid
* Point mutation: nokta mutasyonu
* Polymerase chain reaction (PCR): polimeraz zincir reaksiyonu
* Polygenetic: poligenetik
* Pneumonia: zatürre
* Post transcription gene silencing: transkripsiyon sonrası gen susturma
* Primer: primer
* Probe: prob
* Processor: işlemci
* Prokaryote: prokaryot
* Protein: protein
* Protein-protein interaction: protein protein etkileşimi
* Proteomics: proteomik
* Quality: kalite
* Rare: nadir
* Raw data: işlenmemiş data
* Read depth: dizi derinliği
* Reading: okuma
* Read pair: dizi çifti
* Recessive: resesif
* Recombinant: rekombinant
* Recombinant DNA: rekombinant DNA
* Recombination: rekombinasyon
* Reference: referans
* Reference genome: referans genom
* Regression: regresyon
* Remove: kaldırmak
* Replication: replikasyon
* Resistance: direnç
* Response: cevap
* Ribosomal RNA (rRNA): ribozomal RNA
* Ribosome: ribozom
* Risk: risk
* RNA: Ribonükleik asit (RNA)
* Sampling: örnekleme, örneklendirme
* Scaffold: iskele
* Scaffolding: iskeleleme
* Scalability: ölçeklenebilirlik
* Search: arama
* Semi-supervised learning: yarı gözetimli öğrenme, yarı denetimli öğrenme
* Sequence: dizi
* Sequencing: dizileme
* Sex: cinsiyet
* Sex chromosome: cinsiyet kromozomu
* Shell: kabuk
* Side effect: yan etki
* Silencer: susturucu
* SINE: kısa, serpiştirilmiş nüklear elemanlar
* Single cell sequencing (SCS): tek hücre dizileme
* Single locus sequence typing (SLST): tek lokus dizi tiplendirme
* Single nucleotide polymorphism (SNP): tek nükleotid polimorfizmi
* Small RNA sequencing: küçük RNA dizileme
* SNP: TNP
* Somatic: somatik
* Somatic mutation: somatik mutasyon
* Sorting: sıralama
* Species: tür
* Split read: ayrık dizi
* Start codon: başlangıç kodonu
* Statistics: istatistik
* Stop codon: dur kodonu
* Strain: suş
* Subspecies: alt tür
* Supervised learning: gözetimli öğrenme, denetimli öğrenme
* Syndrome: sendrom
* Targeted region sequencing: hedeflenmiş bölge dizilme
* Targeted RNA sequencing: hedefli RNA dizilme
* Taxonomy: sınıflandırma
* Telomere: telomer
* Therapy: terapi
* Thymine: timin
* Tobacco mosaic virus: tütün mozaik virüsü
* Tool: tool, araç
* Transcript: transkript
* Transcription: transkripsiyon
* Transcription factor binding site: transkripsiyon faktör bağlanma bölgesi
* Transcriptome: transkriptom
* Transcriptomics: transkriptomik
* Transduction: transduksiyon
* Transformation: transformasyon
* Translation: translasyon
* Translocation: translokasyon
* Transposon: transpozon
* Trisomy: trizomi
* Uniparental disomy: uniparental dizomi
* Unsupervised learning: gözetimsiz öğrenme, denetimsiz öğrenme
* Valid: geçerli
* Validity: geçerlilik
* Variable: değişken
* Variant: varyant
* Variant calling format (vcf): varyant çağırma formatı
* Vector: vektör
* Virulence: virülans
* Virus: virus
* Virus induced gene silencing: virüs kaynaklı gen susturma
* Visualization: görselleştirme
* VNTR: değişken sayıda bitişik tekrarlar
* Whole exome sequencing: tüm ekzom dizileme
* Whole genome sequencing: tüm genom dizileme
* Workflow: iş akışı
* ...
* YAC: maya yapay kromozomu
* Yeast: maya
* Zygote: zigot